Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Forest Fairy

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.             Niniejszy Regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Forest Fairy Iwona Pawlak z siedzibą w Łodzi, ul. Gliniana 26, 91-336 Łódź, NIP 7262538655 REGON 365345377 (zwaną dalej: „Sprzedawcą”) za pośrednictwem sklepu internetowego http://forfairy.com/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną.

2.             Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a.     Dniach roboczych - oznacza to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wynikających z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28 z pózn. zm.).

b.    Dostawie - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru o specyfikacji wskazanej w zamówieniu.

c.     Dostawcy – rozumie się przez to wybrany przez Klienta podmiot spośród przedsiębiorców współpracujących w tym zakresie ze Sprzedawcą, zajmujący się Dostawą towarów.

d.    Kliencie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

e.     Konsumencie - oznacza to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f.      Przedsiębiorcy - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g.     Stronie Internetowej Sklepu – rozumie się przez to strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie forfairy.com, w tym stronę http://www.forfairy.com

h.    Towarze – rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy.

i.      Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2. Rejestracja Konta Klienta

1.             Zakupów w Sklepie Internetowym można dokonywać z poziomu zarejestrowanego Konta Klienta, bądź bez jego rejestracji.

2.             Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania usług świadczonych przez Sklep Internetowy drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

3.             W celu utworzenia Konta Klienta Klient powinien dokonać rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po wypełnieniu wszystkich pól, oznaczonych jako obligatoryjne, ustaleniu indywidualnego loginu i hasła, oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem rejestracja następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”. Po przesłaniu formularza klient otrzyma niezwłocznie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) informację zawierającą link, którego kliknięcie spowoduje aktywację konta. Z chwilą aktywacji konta zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającą na prowadzeniu przez Sprzedawcę nieodpłatnie Konta Klienta.

4.             Po aktywacji Konta Klienta możliwa jest edycja danych podanych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, w tym zdefiniowanie nowego hasła.

5.             W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem świadczenia usługi tj. nieodpłatnego prowadzenia Konta Klienta na rzecz Klienta.

6.             Klient za pomocą Konta Klienta ma możliwość cofnięcia oświadczenia o zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz ma wgląd w treść danych osobowych, wgląd w treść danych udostępnionych Sprzedawcy, a także możliwość poprawiania lub zmiany treści danych podanych podczas rejestracji.

7.             Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.         podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

b.        dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.

c.         dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

8.             Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

9.             W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

10.          Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.         niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

b.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

c.         niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

d.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.

e.         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

f.          korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 3. Zakupy w Sklepie Internetowym

1.             W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://forfairy.com/, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.             Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.             W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.             Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.             przedmiotu zamówienia,

b.             jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.              wybranej metody płatności,

d.             wybranego sposobu dostawy,

e.             czasu dostawy,

5.             W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6.             Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7.             Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną " Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8.             Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9.             Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 4. Dostawa

1.             Dostawa realizowana jest na obszarze Unii Europejskiej.

2.             Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

3.             Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

4.             Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą lub paczkomaty Inpost. Koszty dostawy są dokładnie określone na Stronie Internetowej Sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.             Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

6.             Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

7.             Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu forfairy.comoraz Sklepu Internetowego store.forfairy.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8.             Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT.